28 Ocak 2013 Pazartesi

Türkmenistan'a Giriş-Çıkış ve Vize İşlemleri

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkmenistan’a Giriş, Çıkış ve İkamet Etmeleri İle İlgili Yönetmelik (21.02.2003 tarih ve 6135 sayılı)

1.      Genel Hükümler
1. Bu Yönetmelik; uluslararası hukuk normları ve ilkeleri, ‘Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkmenistan’da Hukuk Durumları’ ve Türkmenistan’ın  diğer normatif belgeleri doğrultusunda :
a) Yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan’a giriş ve çıkışları,
b) Yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan’dan transit geçişleri 
c) Türkmenistan’da geçici olarak ikamet etmekte olan yabanci ülke vatandaşlarının tescil edilmesi
ç) Yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan topraklarında seyahat etmeleri ve Türkmenistan’da ikamet edecekleri bölgeleri belirlemeleri ile ilgili düzenlemeleri içerir.
e) Bu yönetmeliği ihlal eden yabancı ülke vatandaşlarının, Türkmenistan’da ikamet etme süreleri kısıtlanır veya sınır dişi edilir. Mevcut, yönetmeliğin hükümleri, vatandaşlığı bulunmayan şahıslar içinde geçerlidir.
2. Türkmenistan’da bulunan yabancı ülke vatandaşları, bu yönetmelik ile düzenlenen şekilde tescil edilen pasaport veya yerine geçerli olan belgeyi ve göçmen kartını taşıma, talep edilmesi durumunda Türkmenistan yetkili organları temsilcilerine ibraz etmekle  yükümlüdür. 
Yabancı ülke vatandaşı pasaportunu kaybetmesi durumunda, Türkmenistan’da kabul eden kuruma ve içişleri organlarına pasaportunun kaybolduğu hususunu bildirir, içişleri organları ona pasaportunun kaybolduğuna ilişkin belge verir.
Yabancı ülke vatandaşları Türkmenistan topraklarına girişlerinde göçmen kartı forumunu doldururlar. Göçmen kartı, transit, normal ve kolaylaştırılmış vize uygulamalarından yararlananlar için olmak üzere üç şekilde olur. Göçmen kartı iki nüsha olarak doldurulur ve kartın bir nüshası giriş kontrol kapısında kalır, diğer bir nüshası ise Türkmenistan’a giriş yapan yabancı ülke vatandaşında kalır ve Türkmenistan dışına çıkarken, iade edilir. Göçmen kartının kaybetmesi durumunda kart nüshası giriş yaptığı kapıda verilir.   
3. Türkmenistan’da geçici olarak ikamet etmekte olan yabancı Ülke vatandaşları ; kaldığı yer konusunda kabul edici kurumlara, işletmelere ve kuruluşlara, vatandaşı olduğu ülkenin diplomatik temsilciliğine ve konsolosluğuna, uluslararası teşkilatların temsilciliğine ve kendilerini davet eden şahıslara bilgi vererek otel veya konutlarda kalırlar. 
4. Yabancı ülke vatandaşlarını Türkmenistan’da kabul edici kurumlar, yabancı ülke vatandaşlarının, hukukları ve taahhütleri hakkında bilgi verir, yabancı ülke vatandaşlarının kendileri ile ilgili yasaları ifa etmelerini sağlar, yabancı ülke vatandaşlarını kayda alır. Türkmenistan’da ikamet etme, toprakları içerisinde seyahat etme hakkı ve  Türkmenistan’da oturma izni süresi tamamlandıktan sonra Türkmenistan’dan çıkması ile ilgili, belgeler ile ilgili işlemlerin zamanında gerçekleştirilmesini temin eder.
Türkmenistan’ın kurumlarının yabancı ülke vatandaşlarını davet etme düzenini, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ve yabancı ülke vatandaşlarını tescil etme kurumu belirler.
5. Türkmenistan’ın kurumlarının birinin daveti üzerine ülkeye gelen Yabancı ülke vatandaşları, tescil organları ile sağlanan mutabakat doğrultusunda, mevcut yönetmeliğin 4 nci maddesinde yeralan hükümleri ifa etmek kaydıyla Türkmenistan’ın başka bir kurumunu kabul edebilir.
Bu durumda kabul eden kurum, yabancı ülke vatandaşının başka bir kuruma geçmesi ile ilgili, onun kayıttan düşülmesi konusunda, İkamet izninin ve kayt müddetinin sona ermesi, iç sözleşmenin, eğitim süresinin tamamlanması ve diğer konularda onun kayda alınması serisi konusunda ilgili tescil organlara 3 gün içerisinde bilgi verir.
6. Yabancı ülke vatandaşlarını özel işleri için Türkmenistan’a davet eden ve onlara ikamet etmek üzere konut sağlayan şahıslar, yabancıların ikamet ettikleri bölgedeki yabancı ülke vatandaşlarını  tescil organlarında, zamanında tescil edilmesini sağlamaya mecburdur.
Yabancı ülke vatandaşını davet şahıslar, yabancı ülke vatandaşının ikamet etme izinin tescil müddetinin son ermesi konusunda tescil etme kurumunun bölgedeki birimine haber vermeye, ikamet izni müddeti tamamlandıktan sonra Türkmenistan’dan ayrılmaya yabancılara yardım etmeye mecburdur.
Davet eden şahısların, bu yönetmeliğin hükümlerini ihlal ederek, yabancılara konut ve ulaştırma aracı sağlama veya onlara yasaları ihlal ederek diğer hizmetleri sunmasına izin verilmiyor.
7.  İlgili vizeleri ile, özel imkanları ile Türkmenistan’a gelen yabancılar, Türkmenistan’da vizelerinin geçerli olduğu süre zarfında  ikamet edebilirler.
8. Yabancı ülke vatandaşları ve vatandaşlığı olmayan şahısların, mevcut yönetmeliğin hükümlerine uymaları ile ilgili denetim faaliyetleri Yabancı Ülke Vatandaşlarını Tescil Etme Kurumu, Devlet Sınır Koruma Kuvvetleri Komutanlıgı, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, İşleri ve Milli İstihbarat Organları ile işbirliği içerisinde yürütülür.           
II BÖLÜM YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKMENİSTAN’A GİRİŞİ VE ÇIKIŞLARI
9. Yabancı ülke vatandaşları, Türkmenistan devlet sınırında giriş kapılarından, asıl pasaportu veya vatandaşlığı olmayan şahıslar ise, daima ikamet ettiği ülkenin yetkili kurumu tarafından verilen ve onların kimliğini kanıtlayan gerçek bilgileri ile Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen ilgili izin veya vizesi olması durumunda ilgili işlemleri yaptırmak suretiyle Türkmenistan’a giriş çıkış yaparlar. Türkmenistan’a giriş vizeleri komisyon kararı ile verilir. Türkmenistan’ın katıldığı uluslararası anlaşmalar çerçevesinde diğer tür giriş ve çıkış yapılabilinir. 
Türkmenistan’ın Fahri Vatandaşı ünvanına sahip olan yabancı  ülke vatandaşları, Türkmenistan Sınır kapılarında bu ünvanın verildiğine ilişkin belgesini ibraz etmek suretiyle pasaport veya yerine geçerli olan belge ile Türkmenistan sınırlarına giriş vizesi olmadan giriş ve çıkış yapabilirler. Türkmenistan’da daima ikamet etmekte olan vatandaşlığı olmayan şahıslar, yurt dışına çıkış vizesi olması durumuna çıkış yapabilirler.
10. Türkmenistan’a giriş vizeleri, yabancı ülke vatandaşlarına Türkmenistan’ın yurt dışındaki diplomatik temsilciliği ve konsolusluğu tarafından verilir.
11. Türkmenistan topraklarında ikamet etmekte olan yabancı ülke vatandaşlarına, Türkmenistan’dan çıkış ve giriş vizeleri vize verilmesi ile ilgili çalışmaları yürüten komisyon kararı doğrultusunda Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından verilir.
Özel işlerini ifa etmek, eğitim görmek ve çalışmak üzere 3 aydan fazla süre ile Türkmenistan’a gelmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarına, HİV raporunun bulunması durumunda giriş vizesi verilir.
12. Yabancı ülke vatandaşlarını Türkmenistan’a kabul eden kurumların isteği üzerine yabancı ülke vatandaşına mükerrer kullanılan giriş ve cıkış vizeleri verilebilinir. Mükerrer kullanılan vizelerin verilmesi ile ilgili yasal düzenleme, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenir.
13. İmtiyazlı şartlarda Türkmenistan’a giriş yapan yabancı ülke vatandaşların belgelerini tanzim etme düzeni, Türkmenistan’ın katıldığı uluslararası anlaşmaların hükümleri ile düzenlenir.
14. Yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan’a giriş ve çıkış vizelerin verilmesi ile ilgili işlemlerinin yapılması ve uzatılması için gerekçeler aşağıdakilerdir :
Türkmenistan’a Yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan’a kabul edici organların yanısıra, yabancı kurumların daimi temsilcilikleri aracığı ile Türkmenistan’a gelecek olan yabancı ülke vatandaşlarının adı geçen kurum ve kuruluşlarının yazılı başvurusu,
Özel işleri ile ve daima ikamet etmek üzere Türkmenistan’a gelen ve daima ikamet etmekte olan yabancı ülke vatandaşlarının, özel işleriyle  ve daima ikamet etmek üzere yurt dışına çıkış izinleri, bu vatandaşların yazılı başvurusu üzerine Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından verilir. 
Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından işlemi yapılan 2 nüsha şeklindeki yabancı ülke vatandaşının Türkmenistan’a davetinin ikici nüshası sınır kapısında Türkmenistan’ın ilgili organlarına sunulur. 
Veya bu uygulama Türkmenistan’ın katıldığı uluslararası anlaşmalar doğrultusunda gerçekleşir.
Yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan’da ikamet etme izinleri, mevcut ikamet izinlerinin, yabancı ülke vatandaşlarını tescil etme kurumunda   tescil edilmiş olması ve pasaportunda tescil ibaresinin bulunması durumunda uzatılabilinir.
15. Yabancı Ülke Vatandaşının Türkmenistan’a girişine ve çıkışına, ‘Türkmenistan’da Yabancı Ülke Vatandaşlarının Hukuki Durumu Hakkında’ kanunun 24. ve  25. Maddeleri hükümleri doğrultusunda izin verilmeyebilir.
16. Yabancı ülke vatandaşları vizelerini kaybetmeleri durumunda, hemen Türkmenistan Dışişleri Bakanlığına bilgi verir.
Yabancı ülke vatandaşlarına vize vermekle yükümlü  komisyon karar doğrultusunda Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ; Türkmenistan’a özel işleriyle gelen veya Türkmenistan’da ikamet etmekte olan yabancı ülke vatandaşlarına şahsen yazılı başvuruları üzerine, Türkmenistan’a kabul edici kurumları aracılığı ile Türkmenistan’a gelen yabanclara ise kabul edici kurumların yazılı müracatları üzerine,  ilgili organlara bilgi vererek çıkış vizesi verir.   

III. TÜRKMENİSTAN’A GEÇİCİ OLARAK GELEN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ TESCİL EDİLMESİ.
17. Türkmenistan’a geçici olarak gelen yabancı ülke vatandaşları, bu yönetmelik ve yabancılarının tescili ile ilgili düzenlemeleri içeren diğer kanunlar doğrultusunda  tescil edilen pasaportları ile Türkmenistan’da ikamet ederler.
18. Yabancı ülke vatandaşlarının tescil edilmesi ile ilgili işlemler, Türkmenistan yabancı ülke vatandaşlarını tescil etme organlarında gerçekleştirilir.
Türkmenistan sınır kapılarında,
Yabancı ülke vatandaşlarını tescil etme kurumu vilayet ve şehir şubelerinde,
Kolaylaştırılmış vize uygulamasından yararlanarak Türkmenistan’a giriş yapan yabancı ülke vatandaşları, Türkmenistan’da 5 günden az bir müddet için kalmak istiyorlarsa, giriş kapılarında tescil edilir. Kolaylaştırılmış vize uygulamasından yararlanarak Türkmenistan’a giriş yapan yabancı ülke vatandaşların, giriş yaptıkları sınır kapılarından çıkış yapmaları zorunludur. Türkmenistan’dan transit geçen yabancı ülke vatandaşları, Türkmenistan’da 5 günden daha az süre ile kalacaksa,  sınır kapılarında tescil edilir.
            19. Türkmenistan’a giriş yapan yabancı ülke vatandaşları, ülkeye giriş yaparken, 10 dolarlık tescil ücreti ödüyorlar. Tescil ücretinin ödenmesi ile ilgili düzenlemeler Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile Türkmenistan Merkez Bankası tarafından yapılır. Türkmenistan’ın katıldığı uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, Türkmenistan’a kolaylaştırılan vize uygulamalarından yararlanarak giriş yapan yabancı ülke vatandaşları ve bu yönetmeliğin 21-23 maddelerinde ifade edilen şahıslar tescil ücretinden muaf tutulurlar. Bu tescil ücretinden devlete sağlana gelirler, Türkmenistan’da Altın Asırı Geliştirme Fonuna aktarılacak.
20. Türkmenistan’a gelen yabancı ülke vatandaşları, bayram ve tatil günleri istisna 3 gün içerisinde Yabancı ülke vatandaşlarını tescil etme organlarında tescil olmaları zorunludur.
21. Tescil uygulamasından muaf tutulan taraflar şunlardır.
a)     Devlet Başkanı, Meclis Başkanı, Bakanlar Kurulunun daveti üzerine Türkmenistan’a gelen, yabancı ülke Devlet Başkanları, Meclis Başkanları ve Hükümet Başkanları, devlet, hükümet ve parlamento heyetlerinin üyeleri, görevlileri ve aileleri.
b)     Devlet Başkanı, Meclis Başkanı ve Bakanlar Kurulunun daveti üzerine gelen hükümeler arası teşkilatlara ait  heyet üyeleri, görevlileri ve aileleri,
c)      Belirlenen düzen çerçevesinde Türkmenistan’a gelen askeri gemilerin, uçakların mürettebatı, Askeri gemilerin (askeri uçakların) mürettebatı, geliş ve kabul ediş planları  doğrultusunda Liman (karargah) yöneticisi (komutanı) onayı ile Türkmenistan kıyısına çıkabilir ve topraklarında dolaşabilir.
d)     Türkmenistan’ın liman şehirlerinde ve limanlarında bulunan yabancı ülkeye ait deniz (ırmak) askeri olmayan gemilerinin  mürettebatına, ülkenin diğer şehirlerine gruplar haline gezi düzenlenebilir.  Bu tür gezilere, limanlarda yürürlükte olan kurallar ve yönetmelikler doğrultusunda, Yabancı Ülke Vatandaşlarını Tescil Etme Kurumu temsilcileri onay verebililer. 
e)     Uluslararası sefer yapan sivil uçakların, uluslararası demir yolu taşımacılığı yapan trenlerinin mürettebatının,  demir yolu istasyonu veya hava alanı sahası dışına çıkışlarına, hava alanı ve demir yolu istasyonunda yürürlükte olan yasalar ve kurallar doğrultusunda  Yabancı Ülke Vatandaşlarını Tescil Etme Kurumu temsilcileri onay verebililer. 
f)        Türkmenistan fahri vatandaşı ünvanı verilen diğer yabancı  ülke vatandaşları.
22. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığında aşağıdaki pasaportlar tescil edilir.
            a) Diplomatik temsilcililerin ve konsoloslukların yöneticileri, diplomatik personel, konsolosluk yetkilileri, diplomatik temsilciliklerin ve konsoloslukların idari, teknik ve hizmet personeli, askeri ataşeliklerin, ticari temsilciliklerin çalışanları, sözü edilenlerin eşleri, çocukları ve anne ve babaları, dipomatik temsilcilik ve konsolosluklarında veya ikametgahlarında ikamet ediyorsa, diplomatik misyon şefleri ve konsolosların konukları.  
            b) Türkmenistan’a görevle gelen ve diplomatik veya hizmet pasportu  bulunan yabancı ülke Dışişleri Bakanlıkları personeli ve onun aile üyeleri.
            c) Uluslararası Teşkilatların Türkmenistan’a görevle gelen personeli, uluslararası teşkilatların Türkmenistan temsilciliği çalışanları, Türkmenistan’da Genel Merkezi bulunan ve diplomatik imtiyaz ve dokunulmazlıktan yararlanan uluslararası Teşkilatlar nezindeki yabancı ülke temsilciliklerinin personeli ve aile fertleri.
            ç) Türkmenistan’a, 5 günden daha az süre ile geliyorsa, BM tarafından verilen pasaporta sahip olan şahıslar.
            e) Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından akredite olan yabancı basın mensupları ve aile üyeleri.
            adı geçen şahıslara Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından akreditasyon kartları verilir veya pasaportlarına doğrudan kayt düşülür.
            Bu maddede yeralan şahıslar, Türkmenistan yabancı ülke vatandaşlarını tescil etme kurumunda tescil edilme uygulamalarından muaf tutulurlar.
            23. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı gerekli hallerde, Türkmenistan’da kabul eden kurum olan Türkmenistan kurumları, diplomatik temsilcilik ve konsolosluğun referans yazısı üzerine Türkmenistan’a gelene yabancı ülke devlet ve siyasi-toplumsal adamları ve ailelerinin pasaportlarını, ayrıca, bu  yönetmeliğin 21. maddesinde belirtilmemiş olan uluslararası teşkilatların çalışanlarının pasaportlarını tescil eder. Adı geçen yabancı ülke vatandaşları Türkmenistan yabancı ülke vatandaşları tescil etme kurumunda tescil edilme uygulamasından muaf tutulur.
24. Türkmenistan’a turist olarak gelen yabancı ülke vatandaşları, Türkmenistan Turizm ve Spor Komitesinde tescil edilir.
22. ve 24. maddelerde belirtilen Bakanlık ve kurumlar, yabancı ülke vatandaşının tescil edildiği hususunda yabancı ülke vatandaşlarını tescil etme kurumuna bilgi verirler.
25. Türkmenistan yabancı ülke vatandaşlarını tescil organlarında,  21-24 maddelerde belirtilmemiş olan yabancı ülke vatandaşları tescil edilir.
Tescil işlemleri, kabul eden kurumların Türkmenistan’daki daimi temsilciliklerinin yazılı başvurusu üzerine gerçekleştirilir. Tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili yazılı başvuru (hafta sonu tatil ve bayram günleri istisna) yabancı ülke vatandaşının kabul edici kuruma pasaportunu vermesinden sonraki üç gün içerisinde gerçekleşir.
Türkmenistan’a özel işleri ile gelen yabancı ülke vatandaşların tescil işlmeleri, Türkmenistan’ın katıldığı uluslararası anlaşmalar ile farklı bir giriş şekli öngörülmemişse,  yabancı ülke vatandaşları tescil etme organlarınca gerçekleştirilir.
Türkmenistan’ın katılıdığı uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, kolaylaştırılmış vize uygulaması düzeninden yararlanarak,  Türkmenistan’a gelen yabancı ülke vatandaşlarının tescil işlemleri yabancı ülke vatandaşları tescil etme organlarınca gerçekleştirilir.
Türkmenistan Yüksek Öğretim Kurumlarında öğretim görmekte olan yabancı ülke vatandaşları bir eğitim yılı için tescil edilir, eğitim gördüğü öğretim kurumunun vereceği öğrenci belgesini ibraz etmesi durumunda tescil işlemleri uzatılır. 
Uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerini gerçekleştiren kara ulaştırma araçların mürettebatı olan yabancı ülke vatandaşları hedef noktalarında ve yol güzergahlarında 5 günden fazla kalmaları durumunda yabancı ülke vatandaşları tescil etme organlarınca tescil edilir. 
26. Yabancı ülke vatandaşlarının Türkmenistan’a giriş yaptığına ilişkin damga ilk giriş yaptığı noktada vurulur.
27. Yabancı ülke vatandaşlarının tescilinin uzatılması, yabancı ülke vatandaşları tescil etme organlarınca ikamet vizesi süresinin uzatılmasından sonra gerçekleştirilir.
28. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından tescil edilen yabancı ülke vatandaşlarının tescil süresinin uzatılması, adı geçen Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.
29. Türkmenistan’a 6 aya kadar süre ile, yabancı ülke vatandaşlarının getirdikleri hizmet ve özel araçları Türkmenistan Devlet Gümrük Genel Müdürlüğü birimlerince tescil edilir. Araçların Türkmenistan’a 6 aydan fazla süre ile getirilmesi durumunda, ulusal plakalar verilmek suretiyle Savunma Bakanlığı Trafik Gözetim Genel Müdürlüğünce gerekleştirilir.
 Uluslararası ehliyetletler Türkmenistan’da araçların kullanımı için geçerlidir. Uluslararası Trafik Hareketi anlaşması hükümlerine uygun olan ulusal ehliyetler, tasdıkli tercümesi bulunması durumunda geçerlidir. Trafik Hareketi ile ilgili Uluslararası anlaşma hükümlerine uygun olmayan ulusal ehliyetler, Türkmenistan ehliyetleri ile değiştirilmesi ve Türkmenistan’da geçerli olan ehliyetlerin verilmesi ile ilgili işlemler, Türkmenistan vatandaşlarının tabi oldukları esaslarda gerçekleştirilir. Yabancı ülke vatandaşlarına ait araçların teknik denetimi Türkmenistan vatandaşlarının tabi oldukları düzen doğrultusunda ifa edilir. 
Yabancı ülke vatandaşının, Türkmenistan vatandaşına veya yabancı ülke vatandaşına ait araç ile ilgili vekaletname noterde verilir. Yabancı ülke vatandaşı tarafından geri getirilmek taahhüdü ile Türkmenistan’a getirilen araçlar bulundurma müddeti tamamlandıktan sonra geri götürülmesi gerekmektedir ve Türkmenistan’da kamulaştırılamaz.

IV. YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKMENİSTAN TORPAKLARINDA HAREKET ETMESİ.
30. Yabancı ülke vatandaşları, Türkmenistan topraklarında dolaşıma açık alanlarda gezebilirler. Giriş ve ikamet etme durumu yasalar vasıtasıyla belirlenen bölgelerin listesi, Devlet Başkanlığı kararı ile belirlenir. Türkmenistan’a kabul edici kurumları aracılığı ile Türkmenistan’a geçici olarak gelen yabancı ülke vatandaşları, çalıştıkları kurumlara yazılı olarak 2 gün öncesinden bilgi verirler ve bu kurumlarda konuyu, Türkmenistan İçişleri organlarına bildirirler.
            Türkmenistan’a özel işleri ile gelen yabancı ülke vatandaşları ve Türkmenistan’da daima ikamet etmekte olan yabancı ülke vatandaşları, yurt dışına çıkışından 2 gün evvel tescil kurumlarına yazılı bilgi verir, ayrıca, diplomatik kanallar aracılığıyla ve görevleri gereği Türkmenistan’a gelenler ise, Dışişleri Bakanlığına bilgi verir. 
Yabancı ülke vatandaşları, hedef bölgelerine ulaştıkları hususunda,  geçici olarak kaldıkları otelde veya kabul edici kurumlarında yada tescil organlarında tescil edilir. 
Türkmenistan’ın Fahri Vatandaşı statüsüne sahip olan yabancı ülke vatandaşları, dolaşıma açık bölgelerde ‘Türkmenistan’ın Fahri Vatandaşı’ olduğunu gösrerir belgelerini ve pasaportlarını veya pasaport yerine geçerli olan belgelerini ibraz etmek suretiyle gezebilirler.
            31. Yabancı ülke vatandaşlarına kapalı olan bölgelerde yabancı ülke vatandaşlarının dolaşımı ve ikamet etmesi, kabul edici kurumları aracılığı ile Türkmenistan gelmeleri durumunda tescil organların kabul edici kurumların yazılı başvurusunun,
            Türkmenistan’a özel işleri ve daimi temsilcilikleri aracılığı ile gelen veya ülkede daima ikamet etmekte olan yabancı ülke vatandaşlarının ise şahsen  başvurularının,
 belirlenen düzende onaylaması halinde,
            Yabancı ülke vatandaşlarını kabul edici kurumların istekte bulunması durumunda, yabancı ülke vatandaşlarına mezkur bölgelere mükerrer giriş ve dolaşım izini verilebilinir.
            32. Dışişleri Bakanlığında tescil edilen yabancı ülke vatandaşları, Türkmenistan’da dolaşımı ile ilgili düzenleme Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılır. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenleme, Türkmenistan’da akredite olan Yabancı Bankalar, Hava Yolları Şirketleri, Ticaret ve sanayi Şirketleri  ve diğer yabancı  temsilcilikleri personeli için de geçerlidir.
            Türkmenistan Dışişleri Bakanlığında tescil edilen yabancı gazeteci ve muhabirlerin ve aile fertlerinin dolayışım düzeni Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir.
            33. Bu yönetmeliği ihlal ederek bazı bölgelere giden yabancı ülke vatandaşlarının, tescil kurumlarının talebi üzerine ikamet bölgelerine dönmeleri veya belirlenen noktalarına ulaşmaları gerekmektedir.

V. YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ, TÜRKMENİSTAN TOPRAKLARINDAN TRANSİT GEÇİŞLERİ
34. Yabancı ülke  vatandaşlarının pasaportları, transit vizeleri ve Türkmenistan’a komşu olan gidecekleri ülkeye giriş vizelerinin bulunması durumunda Türkmenistan’dan transit geçiş yapabilirler.
            Uluslararası taşımacılık yapan yabancı ülke vatandaşlarına transit vize Türkmenistan Diplomatik temsilcilkleri ve yurt dışındaki konsoloslukları tarafından verilir.
            Türkmenistan’dan transit geçiş yapan yabancı ülke vatandaşlarının, ilgili izinlerinin bulunmaması durumlarında, Türkmenistan topraklarında belirlenen güzergahdan sapmaları ve kalmaları yasaktır.
            Türkmenistan’ın diplomatik temsilciliği ve konsolosluğu günün 15 saatı boyunca Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesine transit vizeleri alan yabancı ülke vatandaşlarının pasaport örnekleri, izleyeceği güzergah ve gideceği ülke ile ilgili bilgileri sunar.

VI. BU YÖNETMELİĞİN İHLALİ DURUMUNDA SORUMLULUK. YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKMENİSTAN’DAN SINIR DIŞI EDİLMELERİ VE İKAMET SÜRELERİNİN KISALTILMASI
            35. Bu yönetmeliğin ihlal edilmesi durumunda yabancı ülke vatandaşları, “Türkmenistan’da yabancı ülke vatandaşlarının hukuki durumu hakkında kanun” ve “Türkmenistan’da İdari Hukuk’un ihlal edilmesine İlişkin kanun” hükümleri doğrultusunda cezai sorumluluğa tabi tutulur.
            Bu yönetmeliğin hükümlerini ifa etmekle yükümlü şahıslar, (buna, özel işleri için yabancı ülke vatandaşlarını Türkmenistan’a davet eden ve onlara hizmet sunan şahıslar dahil) yönetmeliği ihlal etmeleri durumunda, Türkmenistan yasaları karşısında sorumludurlar.    
            36. Yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesi ve ikamet müddetinin kısaltılması “Türkmenistan’da yabancı ülke vatandaşlarının hukuki durumu kanunun 30 ve 31 maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda gerçekleşir.
            37. Yabancı ülke vatandaşının Türkmenistan’da ikamet etme müddetinin azaltılması ve sınır dışı edilmesi ile ilgili karar, tescil organları tarafından alınır.
            38. Kabul edici kurumlar aracılığı ile ülkeye gelen yabancı ülke vatandaşı, Türkmenistan yasaları gereği sınır dışı edilmesi gerekiyorsa, kabul edici kurumlar tescil organlarına, yabancı ülke vatandaşlarının sınır dışı edilmesi ile ilgili yazılı başvuruda bulunur. 
            39. Belirlenen düzen doğrultusunda alınan karar uyarınca yabancı ülke vatandaşının sınır dışı edilmesi işlemleri, “Türkmenistan’da yabancı ülke vatandaşlarının hukuki durumu hakkında kanun”un 31 nci maddesi uyarınca tescil organları  tarafından gerçekleştirilir.
            Yabancı ülke vatandaşının sınır dışı edilmesi için gerekli masraflar, bu şahsı davet eden şahıslar, kurumlar ve ya yabancı ülke vatandaşın kendisi karşılar.
            40. Yabancı ülke vatandaşı sınırı dışı edilmesi ve ikamet etme müddetinin azaltılması ile ilgili kararı Türkmenistan yasaları doğrultusunda şikayet etme hakkına sahiptir.KAYNAKÇA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

muzafferbadem@hotmail.com