31 Ocak 2011 Pazartesi

Ekonomi

Suriye, ekonomisi esas itibariyle tarıma dayanır. Tabii kaynaklar bakımından ülke pek zayıftır. Arazisinin % 40’ına yakın bir bölümü ekilebilir. Fakat sulama imkanları geniş değildir. Ormanlar, madenler, bitki örtüsü oldukça kıt olduğundan ekonomik olarak geri kalmış bir ülkedir. Başlıca tarım ürünleri şunlardır: Arpa, buğday, yulaf, darı, mısır, sebze, meyve, tütün ve şekerkamışı. Bazı bölgelerde pamuk ve zeytin ziraati de yapılır. Deve, koyun, keçi ve sığır yetiştirilir.
Suriye’nin endüstrisi, tarıma nazaran gelişmiş ve ekonomiye katkısı büyüktür. Arap dünyasında, Mısır’dan sonra endüstride kalkınmış ikinci ülkedir. Başlıca endüstri dalları; pamuklu ve ipekli kumaşlar, yünlü kumaşlar, çimento, yemeklik sıvı yağlar, tütün, kakmalı ve işlemeli mobilya eşyalar, gümüş eşyalar, petrol endüstrisi, tekstil, cam eşya, şeker ve pirinç aletlerdir.
Maden olarak fosfat çıkarılır. Petrolü sınırlı ölçüdedir. Ayrıca Irak’tan Akdeniz’e akıtılan petrol boru hatlarından geliri vardır.

İthalat daha çok Irak, İtalya, Almanya veFransa’dan yapılmaktadır.

Ülkenin ihracatı ithalatının ancak yarısı kadardır. Suriye ürettiği ürünlerini, genellikle İtalya ve Romanya’ya satar.

Siyasi Hayat

Suriye, Cumhuriyetle idare olunan bir Arap devletidir. Devlet başkanı Beşşar Esad’dır. Çok partili cumhuriyet olmasına rağmen siyasi iktidar Baas Partisinin elindedir. Şam ülkenin başşehri olmak üzere ülke 13 il’e ayrılmıştır. Birleşmiş Milletler üyesidir. Varşova Paktına dahilken bu pakt resmen 1991 yılında feshedildi.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Suriyeliler, Arabistan, Asya ve Avrupa’dan göç etmiş insanların karışımından meydana gelmişlerdir. Ekseriyeti Sami soyundan gelen Araplar teşkil eder. Nüfusun % 89’unu Araplar, % 6’sını Kürtler, % 3’ünü Ermeniler ve geri kalanını da Türk, Çerkez ve Asuriler teşkil eder.

Suriye’nin resmi dili Arapçadır. Sami soyundan gelen Araplar olduğu için, Suriyeliler genellikle Sami dilinden gelen Arapçayı konuşurlar. Bundan başka ayrıca Türkçe, Süryanice, Kürtçe, Ermenice ve Çerkezce de konuşulmaktadır.

Nüfusun hemen hepsi Müslümandır. Çok az bir bölümü Hıristiyandır. Bu Hıristiyanlar genellikle Katolik, Ortodoks, Suriye Ortodoksu, Monofist, Protestan, Keldani ve Nesturi gibi ayrı gruplar halindedir.

Müslümanların büyük bir bölümü Sünnidir. Ayrıca Aleviler, İsmaililer veDürziler de vardır. Çok az sayıda Yezidi, Rafizi ve Şii mevcuttur. Bunlardan Yezidiler “Şeytana taparlar”.

Nüfusun yarısı okuma-yazma bilir. Genç nüfusun % 60’ı okula gitmektedir.

En büyük ve gelişmiş şehir Şam’dır. Diğer önemli şehirleri Halep, Humus, Hama ve Lazkiye’dir.

İklim

Kıyı bölgesinde iklim, yaz aylarında nemli ve aşırı sıcaktır. Kış aylarında sık sık sis olayları olur ve bölge bol yağış alır.

Ülkenin ikinci bölgesi olan “dağlık bölgesi”, yılda aşağı yukarı 1000 mm’lik yağış alır. Öyle zamanlar olur ki, sularla dolan nehirler seller meydana getirir.

Halep civarındaki bölgede ve bozkır çölde tatlı bir iklim vardır. Kışın bol sis olur. Ağustos sıcaklığı yaklaşık 38°C civarındadır. Hemen hemen 380 ila 520 mm arasında bir yağış ortalamasına sahip olan bu bölgenin nem miktarı düşüktür. Şam civarında ise gündüz-gece sıcaklık farklılıkları fazla olan ve genellikle kuru bir atmosferi olan kara iklimi hüküm sürer.

Ülkenin en büyük nehri Fırat olup, üç ana kolla kuzeyden gelir ve Meyadin’in güney doğusundan, Irak topraklarına girer. Diğer nehirleriyse Berada ve Oronto nehirleridir. Ülkede büyük göl bulunmayıp, az sayıda küçük göl vardır.

Fiziki Yapı

Suriye’nin yüzölçümü yaklaşık 185.180 km2dir. Mevkii itibariyle Akdeniz’in doğusundadır. Kuzey ve kuzeybatısında Türkiye, doğusunda Irak, güneyinde Ürdün ve batısında İsrail ve Lübnan ile komşudur. Başşehir Şam’dır. Halep ve Humus diğer iki önemli şehridir.

Suriye fiziki yapı bakımından bir farklılık ve tezat ülkesidir. Ülkenin üçte biri çöl veya çıplak dağlarla örtülü, üçte biri kıt ve elverişsiz çayırlık ve geri kalan üçte biri de ekilebilir arazidir. Ülke, esasen üç bölgeye ayrılabilir; kıyı kesimi, dağlık bölge ve Suriye Çölü. Suriye, kısa bir Akdeniz kıyısına sahiptir. Kıyıyı doğuya ve güneye uzanan verimli ova ve yaylalar takip eder. Bundan sonra doğuya doğru, dağlar ve vadiler uzanır. Bunların peşinden kısa ve verimli bir şeridin hemen arkasından, Fırat Nehriyle birlikte ülkeyi güneydoğu istikametinde baştan başa geçen, Suriye Çölü gelir.

Akdeniz, Suriye’nin dörtte bir batı sınırını meydana getirir. Kıyı yaylası kıyıdan itibaren 8 ila 32 km kadar uzanır. Bu yaylanın doğusundaki dağlık bölge; ortalama yüksekliği 1585 m olan Ensariye Dağı, 2135 m olan Anti-Lübnan Dağ Silsilesi ve 2814 m ile ülkenin en yüksek yeri olan Hermon Dağından teşekkül etmiştir. Suriye’nin en verimli ve gelişmiş bölgesi bu bölgenin doğusu olup, Şam, Halep, Hama ve Humus şehirleri de buradadır. Şam ile Ürdün sınırı arasında yer alan Dürzi Dağı ise, ortalama olarak 1675 m kadar yüksekliğe çıkabilen yüksek bir yayla görünümündedir. Bu dağ volkanik olup, etek kısımları lavlarla dolu geniş bir çölün içindedir.

Ülkenin ortasını ve kuzeydoğusunu Suriye Çölü kaplamıştır. Bu geniş çöl orta kısımda tepeliktir. Çölde birkaç köy ve birkaç eski eserden başka bir şey yoktur. Suriye Çölünde ise, kuru ve kavurucu sıcak çöl iklimi mevcuttur.

Tabii Kaynaklar

Suriye genel olarak tabii kaynaklar bakımından fakir bir ülkedir. Yeraltı kaynaklarından en önemli mineral petrol olup, daha çok kuzeydoğudan çıkarılır. Bundan başka alçıtaşı ve bazalt (volkanik taş, siyah mermer) da elde edilmektedir. Bulunan diğer mineraller şunlardır: Fosfat, kurşun ve bakır. Latakia bölgesi civarında ise çok az da olsa zift (katran) ve krom mevcuttur.

Suriye’nin kıyı bölgeleri nispeten yeşillik alanlar ve ağaçlarla kaplıdır. Dağlık bölgelerse, umumiyetle çıplak olup, bir kısmı cılız otlarla örtülüdür.

Suriye Çölünün, batısında kalan bozkır-çöl araziyse bitki örtüsünün kıt olduğu bir bölgedir. Bu bölgede ve Suriye Çölünde yağışlar olduğu zamanlarda bir miktar kısa ömürlü otlar, maki tipi çalılık ve dikenlikler yetişir.

Hayvanlar alemi olarak pek fazla zengin bir ülke değildir. Daha çok çöl ceylanı (gazal, ahu), aktavşan (bir çeşit tarla faresi), toykuşu, deve, keçi, koyun, eşek ve sığır yetişir.

Suriye Tarihi Hakkında Geniş Bilgi

Suriye, toprakları üzerinden çeşitli medeniyet ve kültürlerin geçtiği ve pekçok istilaların, hadiselerin meydana geldiği, eski ve kritik bir mevkiye sahiptir. Ülkeye ilk yerleşenler hazret-i Nuh’un oğlu Sam’dan türeyen ve Sami dilini konuşan Samilerdir. Müslümanların Suriye’ye hakim olmasına kadar bölge
Amoritler, Fenikeliler, İbraniler,Hititler, Persler, Büyük İskender, Roma ve Bizans imparatorlukları idaresinde kaldı.

Hazret-i Muhammed’in tebliğ ettiği İslam dini bütün Ortadoğu’ya yayıldığında, Suriye de İslamlaştı. Hazret-i
Ebu Bekir’in halifeliği devrinde, Suriye’ye gönderilen İslam orduları, hazret-i Ömer zamanında 635’te bölgeyi fethetti.Hz. Ömer bölgeye gelip, Suriye’yi teşkilatlandırdı. Hazret-i Ömer, önce hazret-i Muaviye’nin kardeşi Yezid’i Şam valisi tayin etti. Şam, bölgenin en büyük şehirlerinden olup, şehrin adı eskiden Suriye olarak bilinirdi. Yezid’in ölümüyle Muaviye Şam valisi oldu. Hazret-i Muaviye, Suriye’yi teşkilatlandırıp, medenileştirdi.
 662’de Emevi Hanedanı Suriye’de kurulup, Şam şehri merkezleriydi. Emevi Halifeliğinden sonra,Abbasilerin hakimiyetine geçti. Abbasi Halifeliği (662-749) devrinde Suriye, çok gelişip, pek çok ilim, kültür, medeniyet ve sosyal tesisler yapıldı.

Suriye'nin Coğrafi Yeri

Türkiye-Suriye İlişkileri

13 Ekim 2009 tarihi itibariyle Türkiye ve Suriye arasında imzalan anlaşma gereği taraflar arası vize uygulaması kalkmıştır.İki ülkenin vatandaşları pasaport kontrolüyle 90 günlük serbest dolaşma hakkına sahip olmuşlardır.

Suriye'de Yönetim Yapılanması

Suriye'nin illeri
Suriye yönetimsel olarak on dört ile bölünmüştür. En yüksek yönetimsel bölüm olan il Suriye'de Arapça محافظة muhafaza olarak adlandırılır. On dört il, Arapça منطقة mıntıka olarak adlandırılan altmış ilçeye, ilçeler de Arapça ناحية nahiye diye adlandırılan 206 bucağa bölünmüştür. Bucaklar, en küçük yönetimsel birim olan köyleri içinde barındırır.

Suriye İle İlgili Bazı Bilgiler

  • Kullanılan telefon hatları: 1.313 milyon (1997)
  • Radyo yayın istasyonları: AM 14, FM 2, kısa dalga 1 (1998)
  • Radyolar: 4.15 milyon (1997)
  • Televizyon yayını yapan istasyonlar: 44 (1995)
  • Televizyonlar: 1.05 milyon (1997)
  • İnternet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  • İnternet kullanıcıları: 20,000 (2000)

Suriye Tarihi

 Suriye Haritası
Suriye, tarih boyunca Kenanlılar, İbraniler, Aramiler, Asurlular, Babilliler, Persler, Yunanlılar, Romalılar, Bizans, Araplar, Selçuklular,Haçlılar ve Osmanlı Devleti tarafından yönetilmiştir. Başkenti Şam Emevi İmparatorluğu'nun merkezi ve Memlûk Devleti'nin bölgesel yönetim merkeziydi. Şam, 1260 yılında Memlük İmparatorluğunun başkenti olmuş, 1400 yılında, Timur tarafından saldırıya uğrayıp yok edilmiştir. 1517'de Osmanlı egemenliğine girmiş ve tam 403 sene boyunca Osmanlı tarafından yönetilmiştir. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı yönetiminden çıkmıştır.

1920'den 1946'ya kadar Fransa yönetiminde kalmıştır. 1946'daki bağımsızlık ilânından sonra, 1958 Şubat'ında, Mısır ile Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Bu birliktelik, ancak 3 yıl sürmüştür ve iki ülke 1961 yılında ayrılmışlardır. Suriye, Altı Gün Savaşı'nda Golan Tepeleri'ni kaybetmiştir. İsrail, 1981 yılında burayı, tek taraflı olarak ilhâk etmiştir. Bu işgal, bugün halâ iki ülke arasında sorundur.

Suriye'ye Genel Bir Bakış

   Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan ve Türkiye ile 877 km. uzunluğunda ortak kara sınırına
sahip olan Suriye Arap Cumhuriyeti 185.180 km² 'lik bir alanı kaplar. 2001 yılı verilerine göre ülke nüfusu 17 milyona yaklaşmaktadır.

   Suriye'nin doğusunda Irak, batısında Lübnan ve Akdeniz, kuzeyinde Türkiye ve
de güneyinde Ürdün bulunmaktadır. Büyük şehirler; batıda Halep - Şam çizgisinde,
Asi (Orontes) nehri vadisinde ve sahil kesimlerinde yoğundur. Doğu ve güneyde
çöl alanları ön plana çıkarken; yerleşim merkezleri azalır ve önemsizleşir.

  Akdeniz ikliminin etkisinde olan ve Türkiye'den Lübnan'a uzanan sahil kesimi
183 km uzunluğundadır. Suriye'nin önemli limanları ve kasabaları burada yer
alır. Başlıcaları kuzeyden güneye doğru; Ras Al Basit, Lazkiye, Jable, Baniyas
ve Tartus'tur.

Suriye'nin Dördüncü Büyük Şehri : HAMA


Suriye'nin dördüncü büyük şehridir. Şehrin tarihi, M.Ö. 5000 yıllarına dayanır. Asi Nehri, şehrin içinden geçer. Doğu dillerinde Hama "kale" anlamına gelir. Asi Nehri üzerindeki su dolaplarından ötürü Medinetün-Nevair (Su dolabı şehri) de denilir. Yunus Emre'nin adına şiir yazdığı namı diğer Dertli Dolap bu şehirdedir. Dünyanın en eski su değirmenleri niteliğinde olan ve halen dünyada 17 tane örneği bulunan dolap, eskiden şehre su nakli için yapılmıştır.

Suriye'de Nüfus, Etnik Yapı ve Dini Gruplar

Başlıca etnik gruplar: Arap (%90), Kürt (%8), Ermeni, Çerkes ve Suriye Türkleri.
Suriye etnik yapısı :% 77-83 Arap ,% 7-8 Kürt ,% 8-10 Türk (2,5-3 Milyon) ,% 2 Ermeni,% 1 Çerkez,% 1 diğer, ayrıca filistin ve ıraklı mülteciler.
Dini gruplar: Sünni (%74), Nusayri ( %12), Hristiyan (%10), Dürzi (%3) ve az sayıda diğer İslami hizipler, Yahudi ve Yezidi

Coğrafi Konum ve İklim

Akdeniz'in doğusunda yer alan Suriye'nin batısında dağlık bir kütle yer alır. K-G yönünde uzanan Ensariye dağları Türkiye'deki Nur Dağlarının bir uzantısı şeklinde Anti-Lübnan dağları olarak İsrail'e kadar kıyı boyunca uzanır. 1000 m yükseklikteki bu dağlar kıyıya paralel uzanması nedeniyle deniz etkisinin Suriye'nin iç kısımlarına sokulmasını önler. Suriye'nin iç kısımlarında çöl şartları etkilidir. Suriye'nin güneydoğusunda Suriye Çölü yer alır. Suriye'nin 2/3 si çöllerle kaplıdır. Akdeniz kıyısında Akdeniz iklimi egemen. Tarım ve hayvancılık halkın temel uğraşıdır. Suriye'nin yeraltı kaynakları arasında petrol ve fosfat çok önemlidir.

Suriye Arap Cumhuriyeti

Suriye Arap Cumhuriyeti (Arapça: الجمهورية العربية السورية, El-Cumhuriyyetü'l-Arabiyyetü's-Suriyye ) kısaca Suriye (Arapça: سوريا ‎ya da سورية ). Ortadoğu'da Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak ve Türkiye ile komşu bir ülkedir. Akdeniz'e kıyısı vardır. Başkenti ve en büyük şehri Şam, resmi verilere göre 2004 - de nüfusu 17,921 milyon kişidir. Halep, Lazkiye, Humus, büyük şehirlerindendir.
1963'ten beri ülke Baas Partisi tarafından yönetilmektedir; devletin başı 1970'ten beri Esad ailesinden biri olmuştur. Suriye'nin şimdiki devlet başkanı, ülkeyi 1970'ten öldüğü 2000 yılına kadar yöneten Hafız Esad'ın oğlu Beşşar Esad'tır.

Suriye İle İlgili Genel BilgilerResmi İsmi:
Suriye Arap Cumhuriyeti
 
İngilizce İsmi:
Syria
 
Kendi Dilindeki İsmi:
Al Jumhuriyah al Arabiyah as Suriyah
 
Genel Özellikler:
Kıta:
Durum: Birleşmiş Milletler Üye Ülkesi
Başkent: Şam
Şehirler: Halep, Humus, Hama
Nüfus: 19,929,000
Yüzölçümü: 185,180 km2
Para Birimi: 1 Suriye paundu = 100 piastre
Dil:
Din:

Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Arması

Suriye Arap Cumhuriyeti Bayrağı

Ulaşım ve Taşımacılık

Demiryolları: 2,711 km (2005)
Karayolları: 94,890 km (2004)
Su yolları: 900 km
Boru hatları: ham petrol 1,304 km; petrol ürünleri 515 km
Limanları: Baniyas, Jablah, Latakia, Tartus
Hava alanları: 92 (2006 verileri)
Helikopter alanları: 7 (2006 verileri)

Suriye'nin İletişim Bilgileri

Kullanılan telefon hatları: 2.903 milyon (2005)
Telefon kodu: 963
Radyo yayın istasyonları: AM 14, FM 2, kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 4.15 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 44 (1995)
Televizyonlar: 1.05 milyon (1997)
Internet kısaltması: .sy
Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
Internet kullanıcıları: 1.1 milyon (2005)

Suriye'nin Ekonomik Göstergeleri

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 75.1 milyar $ (2006 verileri)
GSYİH - reel büyüme oranı: %2.9 (2006 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %25.5
endüstri: %22.1
hizmet: %52.4 (2006)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %7 (2006 verileri)
İş gücü: 5.505 milyon (2006 verileri)
İşsizlik oranı: %8 (2005 verileri)
Endüstri: petrol, tekstil, gıda maddeleri, meşrubat, tütün, fosfat madenciliği
Elektrik üretimi: 29.64 milyar kWh (2004)
Elektrik tüketimi: 27.57 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 0.2 kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 0 kWh (2004)
Tarım ürünleri: Buğday, arpa, pamuk, mercimek, nohut, zeytin, şeker pancarı, et, yumurta, kümes hayvanı, süt
İhracat: 6.923 milyar $ (2006 verileri)
İhracat ürünleri: petrol %65, tekstil %10, sanayi malları %10, meyve ve sebzeler %7, ham pamuk %5, koyun %2, fosfat %1
İhracat ortakları: Irak %26.3, İtalya %9.9, Almanya %9.9, Lübnan %9.1, Mısır %5.1, Fransa %4.9, Suudi Arabistan %4.6 (2005)
İthalat: 6.634 milyar $ (2006 verileri)
İthalat ürünleri: Makine ve parça %23, gıda maddeleri %20, metaller ve metal ürünleri %15, tekstil %10, kimyasallar %10
İthalat ortakları: Suudi Arabistan %11.6, Çin %6.1, Mısır %5.9, İtalya %5.8, BAE %5.7, Ukrayna %4.6, Almanya %4.5, İran %4.2 (2005)
Dış borç tutarı: 8.355 milyar $ (2006 verileri)
Para birimi: Suriye Poundu (SYP)
Para birimi kodu: SYP
Mali yıl: Takvim yılı

Yönetimi

Ülke adı: Resmi tam adı: Suriye Arap Cumhuriyeti
kısa şekli : Suriye
Yerel tam adı: Al Jumhuriyah al Arabiyah as Suriyah
yerel kısa şekli: Suriyah
Yönetim biçimi: Çok Partali Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Şam (Damascus)
İdari bölümler: 14 bölge; Al Hasakah, Al Ladhiqiyah, Al Qunaytirah, Ar Raqqah, As Suwayda', Dar'a, Dayr az Zawr, Dimashq, Halab, Hamah, Hims, Idlib, Rif Dimashq, Tartus
Bağımsızlık günü: 17 Nisan 1946
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 17 Nisan (1946)
Anayasa: 13 Mart 1973
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ABEDA, AFESD (Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu), AL, AMF (Arap Ülkeleri Para Fonu), CAEU (Arap Ülkeleri Ekonomik Anlaşmalar Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ESCWA (Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-24, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NAM, OAPEC (Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler Örgütü), OIC (İslam Konferansı Örgütü), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UPU (Dünya Posta Birliği), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü)

Suriye'nin Nüfus Bilgileri

Nüfus: 20,178,485 (Temmuz 2009 verileri)
Nüfus artış oranı: %2.3 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 28.61 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 70.32 yıl
erkeklerde: 69.01 yıl
kadınlarda: 71.7 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 3.4 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.01 (2001 verileri)
Ulus: Suriyeli
Nüfusun etnik dağılımı: Arap %90.3, Kürt, Ermeni, diğer %9.7
Din: Sünni Müslümanlar %74, Alevi, Şii ve diğer Müslüman mezhepler %16, Hıristiyan %10, Musevi
Diller: Arapça (resmi); Kürtçe, Ermenice, diğer
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %76.9
erkekler: %89.7
kadınlar: %64 (2003 verileri)

Suriye'nin Coğrafi Verileri

Konum: Orta Doğu, Akdeniz kıyısında, Lübnan ile Türkiye arasında yer alır.
Coğrafi konumu: 35 00 Kuzey enlemi, 38 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Orta Doğu
Yüzölçümü: 185,180 km²
Sınırları: toplam: 2,253 km
sınır komşuları: Irak 605 km, İsrail 76 km, Ürdün 375 km, Lübnan 375 km, Türkiye 822 km
Sahil şeridi: 193 km
İklimi: Çoğunlukla çöl iklimi.
Arazi yapısı: Başlıca olarak bozkır ve çöl platoları, dar kıyı ovaları, batıda dağlar yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Tiberias Gölü -200 m
en yüksek noktası: Hermon Dağı 2,814 m
Doğal kaynakları: petrol, fosfat, krom, manganez, asfalt, demir, kaya tuzu, mermer, alçıtaşı, hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %24.8
daimi ekinler: %4.47
%70.73 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 13,330 km² (2003 verileri)
Doğal afetler: Toz fırtınaları, kum fırtınaları

23 Ocak 2011 Pazar

Suriye'nin Başkenti Şam'daki Sultan Vahdeddin'in Kabri
Suriye'de Şam'a gidince Osmanlı padişahı Vahdettin'in Şam'daki mahzun kabri ve yanındaki Mimar Sinan'ın Süleymaniye Külliyesi de ziyaret edilmeli.

Şam: "Allah'ın Yeryüzündeki Ben'i..."


Suriye'de nereye giderseniz gidin, ülkenin kalbi hükmündeki Şam'da mutlaka konaklamalısınız. Peygamber Efendimiz'in (sas) "Şam Allah'ın yeryüzünde yarattığı, güzelliğini gösteren bir ben'dir" diye buyurduğu bu güzel şehri bir gece vakti Kaisun Dağı'ndan izlerken 'boynunu hurmalıkların arasından güneydeki çöle doğru uzatıp yatmış bir deveyi' andırdığını da müşahede eder, buradaki sahabe ve büyük zatların huzuruna konuk olup, bu topraklara sırlanan insanların ruhaniyetini hissedebilirsiniz...

Veysel Karani'nin Türbesinde...
Suriye'nin Rakka şehrinde bulunan Veysel Karani (ra) türbesi.

Efendimiz'i görmek için günlerce yol yürüyen ve O'nun Tebük Seferi'nde olduğunu öğrenip Resulullah'ı göremeden Karen'e tekrar dönen Veysel Karani'ye Efendimiz hırkasını bırakmış; Hz. Ali ile Hz. Ömer de vasiyet gereği Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'ye teslim etmişlerdir. Efendimiz'in "Benim ümmetimden Üveys adında bir kişi vardır. Kıyamet gününde Rebia ve Mudar kabilelerinin koyunları tüyü sayısınca günahlı kişilere şefaat edecektir." buyurmuştur.

SURİYE (Syria)

Evliya Şehri: Şam - Laskiye'deki İbrahim Ethem'in kabri...

Dünya nimetlerine aldanmayıp, gerektiğinde her şeyi terkedebilmenin idrakini veren Laskiye'deki İbrahim Ethem'in kabri...


Şam, dualarınıza iştirak edecek zatların türbesini ziyaretle bitiremeyeceğiniz bir yer. Efendimiz'in torunu, Hz. Ali'nin (ra) ve Hz. Fatıma'nın (ra) kızı Sitti Zeynep (ra), Nureddin Mahmud Zengi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Ebudderda (ra) ve Ebu Hureyre (ra) misafir olacağınız manevi noktalardan sadece birkaçı. Ama vakit yok, bekleyen var, yola çıkmak lazım... Halep'e doğru dönüşe geçmeden Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in mahzun türbesini ve yanındaki Sinan yapımı Süleymaniye Külliyesi de mutlaka ziyaret edilmeli...

Yönünüzü Türkiye'ye doğru döndüğünüzde ise Laskiye'ye İbrahim bin Ethem hazretlerinin kabrine uğrayıp dünyayı terk edişin ne olduğunu bir kere daha idrak etmek icap eder. Ardından Humus'ta Peygamberimiz'in "Hâlid Allah'ın kılıcıdır" buyurduğu ve hiç savaş kaybetmeyen Halid Bin Velid'in (ra) türbesi... Halep yolunda dokuz dönümlük bir Türk toprağına rastlayacaksınız. Kapısında Mehmetçiklerimizin nöbet tuttuğu Fırat Nehri'nin kenarındaki bu yerde Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'ın türbesi bulunmakta. Vatan toprağındaki bu kısa moladan sonra Halep'te istediğiniz gibi gezebilirsiniz. Halep Emevi Camii'nin içindeki Hz. Yahya'nın (as) babası Hz. Zekeriyya'nın (as) türbesini, Kerimiye Camii'ndeki Efendimiz'in mübarek ayak izini ziyaret edebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa Rakka şehrine de uğramalısınız. Çünkü burada Efendimiz'in gözbebeği olan ve "Ya Ammar, cennet senin kokunu özlemekte." dediği Ammar bin Yasir'in türbesi bulunuyor. Gözyaşlarınız sel olurken caminin diğer ucundan, adını çocukluğumuzdan beri ilahilerle ezberlediğimiz Veysel Karani Hazretleri çağırır sizi. Umarız ki Allah, kendileri gibi olamadığımız ama izlerini sürdüğümüz sahabelerin, büyük zatların hatırına kalbi taşlaşan bizlerin kalbini o insanların nuru ve bereketiyle taçlandırır.
Efendimiz'in 'Seni sevmekle emrolundum.' buyurduğu, ilk ezanı okuyan sahabe Bilal-i Habeşi'nin (ra) Şam'daki türbesi...

Muhyiddin İbn-i Arabi'nin Şam'da Salahiyye bölgesinde bulunan kabrinde dua ve Fatihalarınızı okuyabilirsiniz.

Sahabeler Şehri: Şam
Çocuk yaştaki Efendimiz'in (sas) peygamber olduğunu anlayan ve onunla özel olarak görüşen Rahip Bahira'nın manastırı...

Peygamberimiz'in (sas), 12 yaşında geldiği ve Semur ağacının altında oturduğu Busra'daki kendisinin ve devesinin ayak izi...
 

Suriye'de nereye giderseniz gidin, ülkenin kalbi hükmündeki Şam'da konaklamalısınız mutlaka. Peygamber Efendimiz'in (sas) Anadolu'yu da içine alacak şekilde "Şam Allah'ın yeryüzünde yarattığı, güzelliğini gösteren bir ben'dir" diye buyurduğu bu güzel şehri bir gece vakti Kaisun Dağı'ndan izlerken, 'boynunu hurmalıkların arasından güneydeki çöle doğru uzatıp yatmış bir deveyi' andırdığını da müşahede eder, buradaki sahabe ve büyük zatların huzuruna konuk olup, bu topraklara sırlanan insanların ruhaniyetini hissedebilirsiniz. Üç minareli Emeviyye Camii Şam'ı gezmek için ilk durak. Camide Hud (as) ve Hızır (as)'ın makamlarının bulunduğunu da söyleyelim. İçeride Hz. Yahya (as) peygamberin başı olmayan cesedinin bulunduğu kabrinin önünde huzurunda durmayı unutmamalı. Şehit edilen mübarek başını caminin diğer kısmındaki Efendimiz'in torunu Hz. Hüseyin'in (as), Yezid tarafından kesilen mübarek başının yer aldığı türbe tamamlar. Caminin yanında dualarınıza iştirak etmeyi bekleyen büyük kumandan Selahaddin-i Eyyubi'ye Fatihalar okuduktan sonra Osmanlı'dan kalan Hamidiye Çarşısı ve Şam İstasyonu'nda soluklanabilirsiniz.

Suriye'ye Manevî Yolculuk

İçerisinde birçok manevî makamın bulunduğu ve büyük sırlarla kaplı Şam'daki Emeviyye Camii'nin avlusu...

Suriye ile aramızdaki tarihî ve kültürel bağ kadar önemli olan bir diğer husus da İslam bağıdır hiç şüphesiz. Aramızdaki bu güçlü bağdan hareketle sizi Suriye'de manevî bir yolculuğa davet ediyoruz.

Yol adamının gözü yolda olur. Hele çıkılan yol, son yıllarda aramızda birlik rüzgârı esen Suriye toprakları ise gözle beraber gönlü de yola dahil etmek gerek. Çünkü bu topraklar kültürel birliktelik kadar din temelli bir kader birliğinin de yeşerdiği yerler. O yüzden şimdilik Şam'ın şekeri, tatlısı, helvası, tepsi tatlıları ve reçellerini bir kenara bırakıp ruhumuzu tatlandıracak manevî bir yolculuğa doğru adımlayalım.