30 Eylül 2012 Pazar

Bulgaristan'daki Türklerin Durumu

 Bulgaristan'da Türklerin En çok Bulunduğu Yerler
Bulgaristan'da, yakın zamana değin Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkileri Bulgar devletinin inkar ve zorla asimilasyon politikaları dolayısıyla geren, çok sayıda Türk asıllı Bulgar yurttaşı yaşamaktadır. Bulgaristan'daki Türk azınlığın kökleri Anadolu'ya dayanır.

Bulgaristan'da Eğitim İmkanları

Okuma ve yazma oranı diğer Balkan ülkelerine nisbeten daha yüksektir. 7 ila 15 yaşları arası eğitim mecbûridir.
Sofya’da ve Plovdir’de üniversiteler vardır.

Bulgaristan'da İklim Şartları

Ilıman bir kara iklimi mevcuttur. Yıllık ortalama sıcaklık 13°C, ocak ortalaması 0°C, temmuz 22°C’dir. Kuzey kısımları güneye nazaran daha soğuktur. Senelik yağmur ancak 640 milimetreyi bulur. Yaz aylarında yeterli olmayan bu durum, toprak kullanımında çok geniş bir sulama sisteminin gelişimini gerekli kılmıştır.

Bulgarların Aslı ve Kökeni


Bulgaristan'ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan Traklardır. Milatla birlikte ülke önce Roma İmparatorluğu, sonraysa Bizans İmparatorluğu egemenliğine girer.
Bulgarlar aslen Orta Asya’dan gelen Avar Türklerindendir. M.S. 7. yüzyılda Tuna Nehrini geçerek Islav kabilelerini yendiler ve onları güneye sürdüler. Ancak, zamanla onların kültürlerini, dillerini benimsediklerinden kendi kültürlerini, dillerini unuttular ve slavlaştılar.

Bulgaristan'ın Fiziki Yapısı

Bulgaristan, doğudan batıya uzanan Balkan Dağları ve Rodopların ayırdığı dört bölgeden meydana gelir. Bunlardan birincisi Tuna Nehri ile sıra dağları arasındaki ovalardır. Tuna Nehri kıyıları ülkenin en münbit yeridir. Burada buğday, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve tütün üretilir.

28 Eylül 2012 Cuma

BULGARİSTAN HARİTALARI

Bulgaristan'ın Konumu

BULGARİSTAN'IN İLLERİ

BULGARİSTAN İLLER HARİTASI
Bulgaristan, 1999'dan beri 28 ile (Bulgarca: област, oblast;) bölünmüştür. 1987'den önce de 28 okruga bölünmüş olan ülke, 1999'a kadar 9 büyük ile bölünmüş olarak yönetiliyordu.
Her il adını, yönetim merkezi kentten alır. Ancak Sofya ili ve Sofya Şehri’nin durumu farklıdır ve iki ilin de yönetim merkezi Sofya’dır. İller, belediyelere (Bulgarca:община obştina) ayrılır.
Bulgaristan'ın illeri ve aşağıda listelenmiştir. (İsimler Türkçe ve Bulgarca'dır.):

BULGARİSTAN'IN BÖLGELERİ

1987-1999 Yılları Arasında Bulgaristan'ın Bölgeleri ve İlleri 
1952 yılındaki taksimata göre 7 bölgesi olan Bulgaristan 1987'den önce de 28 okruga bölündü.            1987 ile 1999 yılları arasında komünist Todor Jivkov rejiminde bu okruglar dokuz il altında toplandı.
Bu 9 OKRUG şunlardır:
Bölge (Oblast)
İl (Okrug)
Burgaz
Burgas, Sliven, Yanbolu
Hasköy
Hasköy, Kırcaali, Stara Zagora
Lofça
Gabrova, Loveç, Plevne, Veliko Tırnova
Montana
Montana, Vidin, Vratsa
Filibe
Pazarcık, Filibe, Paşmaklı
Razgrad
Razgrad, Ruse, Silistra, Tırgovişte
Sofya (şehir)
Sofya (şehir)
Sofya
Yukarı Cuma, Köstendil, Pernik, Sofya
Varna
Varna, Dobriç, Şumnu

BULGARİSTAN TARİHİ

27 Eylül 2012 Perşembe

Osmanlı Devrinde Bulgaristan

1878 Yılında Bulgaristan Haritası
Osmanlı Devleti'nin gerilemeye başlaması ve Çarlık Rusyası'nın da desteğiyle, Balkanların tümünde olduğu gibi Bulgaristan'da da ulusal kurtuluş hareketi alevlenmiş, 93 Harbi'nden yenilgiyle çıkan Osmanlı Devleti, Bulgaristan'ı 1878 yılında içişlerinde bağımsız prenslik olarak, 1908 senesinde ise tam bağımsız çarlık olarak tanımıştır.

BULGARİSTAN TARİHİ

20. Asırda Bulgaristan

II. Dünya Savaşı'nda Bulgaristan Haritası
I. Dünya Savaşı'nda Osmanlılarla aynı cephede savaşa katılan Bulgaristan, II. Dünya Savaşı'na da Almanya saflarında katılarak her iki savaştan da yenilgiyle çıkmıştır.

Bulgar Krallığı (1018-1186)

MS.650'li Yıllarda Büyük Bulgaristan ve Komşuları 
Bizans İmparatorluğu yıkılıncaya kadar Bizans ile savaşıp hakimiyet alanlarını genişleten Bulgarlar, bir ara 1018-1186 yılları arasında yeniden Bizans İmparatorluğu'nun egemenliğine girmiştir. 14. yüzyılda Türklerin Rumeli'ye çıkmasından sonra bağımsızlıklarını kaybederek Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girmişlerdir.

BULGARİSTAN TARİHİ

Bulgaristanın İlk Sakinleri

Bulgaristan'da Kutsal Tapınak Kalıntıları
Bulgaristan'ın ilk sakinleri Traklardır. Milatla birlikte ülke önce Roma İmparatorluğu, sonra ise Bizans İmparatorluğu egemenliğine girer. M.S. 6. yüzyılda681 yılında Han Asparuh tarafından balkan dağlarının kuzeyinde kurulmuştur Slavlar ile birlikte Türk kökenli bir kavim olan On Ogurlar bu alana yerleşir. Aristokratik tabakayı oluşturan Bulgarları bir süre sonra Slavlaşarak dillerini, 10. yüzyıldan itibaren de Ortodoksluğu kabul edip dinlerini bırakarak asimile olmuşlardır.

BULGARİSTAN TARİHİ

Bulgaristan Tarihi Özeti

UNESCO Tarafından Dünya Mirası Listesine Dahil Edilen Rila Manastırı
Bulgaristan'ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan Traklardır. Milatla birlikte ülke önce Roma İmparatorluğu, sonraysa Bizans İmparatorluğu egemenliğine girer.

BULGARİSTAN EKONOMİSİ

25 Eylül 2012 Salı

Bulgaristan'ın En çok İthalat Yaptığı ÜlkelerBulgaristan'ın En çok İthalat Yaptığı Ülkeler

Bulgaristan'ın En çok İhracat Yaptığı Ülkeler
Bulgaristan'ın En çok İhracat Yaptığı Ülkeler

Bulgaristan Ekonomisi

Slivnitsa Civarındaki Biçerdöver...
Bulgaristan topraklarının yaklaşık % 43'ü ekilebilir durumdadır.
1990'a değin devlet yönetiminde sosyalist ekonominin hâkim olduğu ülke, Doğu Bloğu' nun çözülmesi sonucu Sovyet pazarını kaybetmesi ve kapitalist ekonomiye eklemlenme sorunları nedeniyle 90'lı yıllar boyunca milli gelirin % 70'e yakın küçüldüğü çok ağır bir ekonomik bunalım yaşamıştır. Bulgar ekonomisi, 90'lı yılların sonundan itibaren toparlanma sürecinde ve Avrupa ülkeler arası en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alır.

Bulgaristan'da Müzik

Koprivshtitsa'da Geleneksel Mimarinin Bir Örneği: Blue House (Mavi Ev)
Ülkenin Orta Çağ'a kadar uzanan bir müzik tarihi vardır.
Yoan Kukuzel (c. 1280–1360), Orta Çağ Avrupası'nın bilinen en eski bestecilerinden biridir.
Ulusal halk müziği ayırt edilebilen bir sese sahiptir ve çeşitli gelenksel müzik aletleri kullanır, bunların arasında gadulka, gayda, kaval ve davul vardır.

Bulgaristan'da Kültür

 Avrupa'daki en eski ve dünyadaki altıncı en eski şehir olan 
ve en az MÖ 3000'den beridir yerleşim barındıran Filibe'de bir Antik Roma tiyatrosu
Çağdaş Bulgar kültürü Trak, Slav ve Bulgar kültürünün bir karışımı olsa da Yunan, Roma, Osmanlı ve Kelt kültüründen de etkilenmiştir. Trak eserleri pek çok lahit ve altın hazineyi içerir.

Bulgaristan'da Etnik Yapı

2010 Bulgaristan Kış Olimpiyatlarında Bulgar Sporcular

2011 genel nüfus sayımına göre Bulgaristan'ın nüfusu 7,364,570'dir.

Nüfusun etnik dağılımı ise şu şekildedir:

24 Eylül 2012 Pazartesi

Bulgaristan'da Dini Durum

Alexander Nevsky Katedrali, Sofya, Bulgaristan
Bulgaristan ulusunun büyük bir oranı Ortodoks Hıristiyan'dır. 1 Mart 2001 tarihindeki kişi sayımında Ortodoks: 6.552.751, Katolik: 43.811, Protestan: 42.308, Müslüman: 966.978, Diğerler: 14.937 olarak kaydedilmiştir. 
4 Aralık 1992'de yapılan kişi sayımında ilk kez Aleviler ayrı bir öbek olarak sayılmış ve 83.537 kişi kendini Alevi olarak tanıtmıştır.

Bulgaristan Coğrafyası

Rodop Dağlarından Bir Manzara
Balkan Dağları (Stara Planina) Bulgaristan'ı kuzeyde Tuna platosu, güneyde ise Trakya platosu olarak kabaca iki coğrafi bölgeye ayırır. Oldukça dağlık bir coğrafyaya sahip olan güney Bulgaristan'da Rodop ve Rila sıradağları yer alır. Ülkenin ve Balkanların en yüksek dağı olan 2925 metre rakımlı Musala Dağı da burada bulunmaktadır.

Bulgaristan'ın Konumu ve Komşuları

 Bulgaristan'ın Komşuları
Bulgaristan (Bulgarca: България, Bılgariya), Balkanlar'da yer alan bir ülkedir. Batıda Sırbistan ve Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir. 110 bin 994 kilometrekarelik yüzölçümüyle Avrupa'nın en büyük 16. ülkesidir.

22 Eylül 2012 Cumartesi

Bulgaristan Bayrağı

Bulgaristan Arması

BULGARİSTAN (Bulgaria)

Bulgaristan'da Ulaşım ve Taşımacılık

Sofya Metrosundan Bir Görünüm
Demiryolları: toplam: 4,294 km (2005)
Karayolları: toplam: 44,033 km (2004)
Su yolları: 470 km (2006)
Boru hatları: Petrol ürünleri 156 km; doğal gaz 2,505 km; ham petrol 339 km (2006)
Limanları: Burgas, Lom, Nesebur, Ruse, Varna, Vidin
Hava alanları: 217 (2006)


Bulgaristan'da Ekonomik Veriler

Ülkede Ekonominin Kalbinin Attığı Başkent Sofya'dan Bir Görünüm
Ekonomiye genel bakış: Bulgaristan tıpkı diğer eski komünist blok üyeleri gibi 90lar'a çok kötü bir ekonomi ve demokrasiye geçiş sıkıntıları ile girdi. Yüksek enflasyon Bulgaristan'ın en önemli ekonomik sorunuydu. 1992'de %179,5 olan enflasyon oranı 1993'de 163,9'a, 1994'de ise %221,9'a yükselmişti. Gerçi bunda işsizliğin aynı yıllarda %4'lük bir azalmayla %12,8'e düşmesinin önemli bir payı vardı; fakat yüksek enflasyon Bulgar ekonomisinin en kronik sorunu olarak ekonomik liberalleşmenin önünde ciddi bir engel olmaya edecekti. Daha sonraki dönemde Bulgar ekonomisi Macar, Çek ya da Polonya ekonomileri gibi olmasa da önemli büyüme oranları tutturdu. Bulgar ekonomisi 1995'de %2,9, 1998'de %3,5 ve 1999'da da %1,5 oranında büyüdü. Bulgaristan bugün ekonomisinde hala ciddi yapısal sorunlar yaşıyor. Her alanda hala bir geçiş dönemindedir.

Bulgaristan'da İletişim Bilgileri

Bulgaristan'da Balkan Dağları
Kullanılan telefon hatları: 2,483,500 (2005)
Telefon kodu: 359
Radyo yayın istasyonları: AM 31, FM 63, kısa dalga 2 (2001)
Radyolar: 4.51 milyon (1997)

Bulgaristan'da Yönetim Bilgileri

Bulgaristan Meclis Binası
Ülke adı: Resmi uzun adı: Bulgaristan Cumhuriyeti
resmi kısa adı: Bulgaristan
ingilizce: Bulgaria
Yönetim biçimi: Çok Partili Cumhuriyet
Başkent: Sofya
İdari bölmeler: 28 bölgeye ayrılır; Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Khaskovo, Kurdzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofya, Sofya-Grad, Stara Zagora, Turgovishte, Varna, Veliko Turnovo, Vidin, Vratsa, Yambol
Bağımsızlık günü: 3 Mart 1878 (Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 3 Mart (1878)

Bulgaristan'ın Nüfus Bilgileri

Bulgaristan'da Karadeniz Kıyısından Bir Manzara
Nüfus: 7,204,687 (Temmuz 2009 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %13.9 (erkek 527,881; kadın 502,334)
15-64 yaş: %68.7 (erkek 2,496,054; kadın 2,579,680)
65 yaş ve üzeri: %17.3 (erkek 527,027; kadın 752,391) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.86 (2006 verileri)
Mülteci oranı: -4.01 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 19.85 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 72.3 yıl
erkek: 68.68 yıl
kadın: 76.13 yıl (2006 verileri)

Bulgaristan'ın Coğrafi Bilgileri

 Bulgaristan'ın Dünya ve Avrupa Üzerindeki Konumu
Konum: Güneydoğu Avrupa'da, Karadeniz sahilinde, Romanya ve Türkiye arasında yer alan ülke.
Coğrafi konumu: 43 00 Kuzey enlemi, 25 00 Batı boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 110,910 km²
kara: 110,550 km²
su: 360 km²
Sınırları: toplam: 1,808 km
sınır komşuları: Yunanistan 494 km, Makedonya 148 km, Romanya 608 km, Yugoslavya 318 km, Türkiye 240 km
Sahil şeridi: 354 km

21 Eylül 2012 Cuma

BEYAZ RUSYA'NIN BÖLGELERİ

BEYAZ RUSYA BÖLGELER HARİTASI
Beyaz Rusya'nın Bölgeleri

BEYAZ RUSYA'DAKİ NEHİRLER

Daugava Nehrinden Bir Görünüm
  • Daugava Nehri
  • Dinyeper Nehri
  • Naraç Nehri
  • Neman Nehri

Beyaz Rusya'nın Demografik Yapısı

Brest Diriliş Kilisesi, Belarus'un en büyük kilisesidir. Aynı anda 5000'den fazla insan ayin yapabilmektedir.
Beyaz Rusya'nın toplam nüfusun %81,2'si etnik Beyaz Ruslardan oluşur. Bundan sonraki en büyük etnik gruplar Ruslar (%11,4), Polonyalılar (%3,9) ve Ukraynalılar (%2,4). Beyaz Rusya'nın iki resmî dili Rusça ve Beyaz Rusça. Rusça, nüfusun %72'si tarafından konuşulup ülkenin en yaygın dili; Beyaz Rusça ise sadece nüfusun %19,2'si tarafından konuşulur. Lehçe, Ukraynaca ve Yidiş'in doğu lehçesi azınlıklarca konuşulur.

Beyaz Rusya Coğrafyası

Vitsebsk Bölgesi'ndeki Strusta Gölü
Beyaz Rusya'nın denize kıyısı yoktur; toprakları gayet düz ve birçok geniş bataklık arazileri bulunmaktadır. 2005'te Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir tahmine göre, Beyaz Rusya'nın %40'ı ormandan ibarettir. Beyaz Rusya'da birçok dere ve 11.000 tane göl bulunmaktadır.

19 Eylül 2012 Çarşamba

18. Asırda Beyaz Rusya

Leh Komutan Jan Paweł Sapieha
1700-1721 arasında yapılan Büyük Kuzey Savaşı'nda Beyaz Rusya, 1702'de Stanisław Leszczyński'yi Lehistan tahtına geçirmek isteyen İsveç Kralı XII. Karl tarafından işgal edildi. Bu işgalden İsveç ordusunun Rus Çarı I. Petro'ya yenildiği 1709'daki Poltava Savaşı'yla kurtulsa da bölge harabeye döndü ve Leszczyński, 5 sene hüküm sürdükten sonra aynı zamanda Saksonya Kralı olan II. Augustus'a tahtını kaptırdı.

17. Asırda Beyaz Rusya

Beresteczko Savaşı
Lehler 1609 yılında kuşattıkları Smolensk'i 2 yıl sonra ele geçirdiler ve Moskova'yı 1610-1612 yılları arasında işgal ettiler.
Ruslar, 1612 ve 1617'de Smolensk'i geri almaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar.
1618 yılında yapılan Deulino barışıyla Lehler, Smolensk ve Czernihów (Chernigov) illerini Rusya'dan geri aldılar.

Beyaz Rusların Kökeni

Lublin Birliği
Beyaz Rusların ataları Rusların ve Ukraynalıların da ataları olan Doğu Slavları'dır.
9. yüzyılın sonunda bölgede İsveç kökenli Varegler tarafından Polotsk ve Turov prenslikleri kurulduysa da 10. yüzyılın sonunda bu prenslikler Kiev Knezliği'ne bağlandılar.

Beyaz Rusya Tarihçesi

 Kiev Prensliğinde Adaletin Uygulanması
6. ve 8. yüzyıllar arası Beyaz Rusların ataları olan kavimler, bu ülkeye yerleşti ve daha önce burada yaşayan Fin-Ogur kökenli bazı kavimleri zamanla özümlediler.
9. yüzyılın sonunda bölgede İsveç kökenli Varegler tarafından Polotsk ve Turov prenslikleri kurulduysa da 10. yüzyılın sonunda bu prenslikler Kiev Prensliği'ne bağlandılar.

BEYAZ RUSYA TARİHİ

Beyaz Rusya'nın Konumu ve Komşuları

 Beyaz Rusya'nın Dünya Üzerindeki Konumu
Beyaz Rusya (Beyaz Rusça ve Rusça: Беларусь) ya da resmî adıyla Belarus (Beyaz Rusça: Рэспубліка Беларусь); Rusça: Республика Беларусь), eski bir SSCB ülkesidir. Kuzey Avrupa'da yer alır. Başkenti Minsk'dir.
Komşuları batıda Polonya, kuzeybatıda Litvanya, kuzeyde Letonya, doğuda Rusya Federasyonu ve güneyde Ukrayna'dır.

18 Eylül 2012 Salı

Beyaz Rusya'da Dini Durum

Saint Sophia Katedrali, Polotsk

Beyaz Rusya (Belarus)'da Dini Durum (2011)
Doğu Ortodoksluğu
  
48.3%
Dinsiz
  
41.1%
Katolik
  
7.1%
Diğer Dinler
3.5%
  

Beyaz Rusya (Belarus) Bayrağı

Beyaz Rusya (Belarus) Devlet Arması

 
 Beyaz Rusya (Belarus) Devlet Arması

BEYAZ RUSYA (BELARUS) SAYFASINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Beyaz Rusya'da Ulaşım ve Taşımacılık

Vitebsk Eyaletinde Strusta Gölünden Bir Görünüm 
Demiryolları: toplam: 5,512 km (2005)
Karayolları: toplam: 93,055 km
asfalt: 93,055 km
asfalt olmayan: 0 km (2005)
Boru hatları: Ham petrol 2,321 km; arıtılmış ürünler 1,686 km; doğal gaz 5,223 km (2006)
Limanlar: Mazyr
Hava alanları: 86 (2006)

BEYAZ RUSYA (BELARUS) SAYFASINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Beyaz Rusya'nın İletişim Bilgileri

Minsk Devlet Televizyonu Yayın Merkezi
Kullanılan telefon hatları: 3,284,300 (2005)
Telefon kodu: 375
Radyo yayın istasyonları: AM 28, FM 37, kısa dalga 11 (1998)
Radyolar: 3.02 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 47 (1995)
Televizyonlar: 2.52 milyon (1997)
Internet kısaltması: .by
Internet servis sağlayıcıları: 4 (2000)
Internet kullanıcıları: 3,394,400 (2005)

BEYAZ RUSYA (BELARUS) SAYFASINA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Beyaz Rusya'da Ekonomik Göstergeler

 Milli Para Birimi 500 Belarus Rublesi (BYB / BYR) Banknotunun Önyüzü
Ekonomiye genel bakış: 1995`de Cumhurbaşkanı Lukashenko, ülkeyi piyasa sosyalizmine yönelttiğinden beri, Beyaz Rusya küçük yapısal reformlar görmüştür.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 73.09 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %9.2 (2005 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %9.3
endüstri: %31.6
hizmet: %59.1 (2005 verileri)

Beyaz Rusya'da Yönetim Bilgileri

Alexander Lukashenko (solda) 2008 yılında Rusya Başkanı Dmitry Medvedev İle Beraber 
Ülke adı: Resmi uzun adı: Beyaz Rusya Cumhuriyeti
kısa şekli : Beyaz Rusya
yerel adı: Respublika Byelarus
eski adı: Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
uluslararası: Belarus
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Minsk

Beyaz Rusya Nüfus Bilgileri

Yerel Kıyafetleriyle Belaruslular
Nüfus: 9,648,533 (Temmuz 2009 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %15.7 (erkek 825,823; kadın 791,741)
15-64 yaş: %69.7 (erkek 3,490,442; kadın 3,682,950)
65 yaş ve üzeri: %14.6 (erkek 498,976; kadın 1,003,079) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.06 (2006 verileri)

Beyaz Rusya İle İlgili Coğrafi Bilgiler

 Beyaz Rusya Haritası
Konum: Doğu Avrupa, Polonya'nın doğusunda yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 53 00 Kuzey enlemi, 28 00 Batı boylamı
Harita konumu: Doğu Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 207,600 km²
kara: 207,600 km²
su: 0 km²
Sınırları: toplam: 2,900 km

BEYAZ RUSYA (Republic of Belarus)

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Emirlikler

Birleşik Arap Emirlikleri Haritası

Emirlikler
Arapça Adı
Başkent
Nüfusu
Yüzölçümü 
(km²)
Nüfus  
Yoğunluğu
Abu Dhabi
أبو ظبي
Abu Dhabi
1,548,655
67,340
25
Ajman
عجمان
Ajman
372,923
259
996
Dubai
دبي
Dubai
1,770,533
3,885
336
Fujairah
الفجيرة
Fujairah
137,940
1,165
109
Ras al-Khaimah
رأس الخيمة
Ras al-Khaimah
171,903
1,684
122
Sharjah
الشارقة
Sharjah
895,252
2,590
262
Umm al-Quwain
أم القيوين
Umm al-Qaiwain
69,936
777
88
BAE
الإمارات
العربية المتحدة
Abu Dhabi
4,967,142
77,700
56